Документи и тарифи

ОДОБРИЛ:

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

 

П Л А Н

ЗА

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ – РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

НА ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

ДУНАВ ТУРС“

 


 


 


 

УТВЪРДИЛ:                                                                                               СЪГЛАСУВАЛ:

………………………………                                                                               Директор на РИОСВ- РУСЕ

/Даринка Иванова – Прокурист „Дунав Турс“ АД/


 

РАЗРАБОТИЛ:

………………………………

/Светослав Филев – Изпълнителен Директор „Дунав турс хотелс“/


 

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Списък на използваните съкращения

II. Определения

III. Въведение

IV. Основна част на плана

1. Описание на географското положение и големината на пристанището

2. Описание на броя и вида на корабите, които обикновено го посещават

3. Оценка на необходимостта от пристанищни приемни съоръжения, съобразно нуждите на корабите, които обикновено го посещават

4. Описание на вида и капацитета на пристанищните приемни съоръжения

5. Описание на процедурите за приемане и събиране на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от товари

6. Описание на методиката за определяне размера на таксите за приемане и обработване на отпадъци

7. Процедура за уведомяване за установени несъответствия на пристанищните приемни съоръжения

8. Процедура за непрекъснати консултации с ползвателите на услуги в пристанището, с операторите на отпадъци, с другите пристанищни оператори, предоставящи услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от ЗМПВВППРБ, и с останалите заинтересувани страни

9. Статистически данни за видовете и количеството на предадените и обработени отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари

10. Резюме на действащото законодателство и изискванията за предаване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари

11. Посочване на лицата, отговорни за прилагането на плана

12. Описание на оборудването и начините за предварително обработване

13. Описание на методите за запис на действителното натоварване на пристанищните приемни съоръжения

14. Описание на методите за запис на получените количества отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари

15. Описание на методите за обезвреждане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари

16.
Информация, която се предоставя на всички ползватели на услуги в пристанището


 

 

I. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
 

ППОО – план за приемане и обработване на отпадъци;

ОКД – отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;

ППС – пристанищни приемни съоръжения;

БКО – битови корабни отпадъци;

ИАМА – Изпълнителна агенция „Морска администрация“;

Директива 2019/883 – Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

ЗМПВВППРБ – Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (посл. изм., бр. 17 от 26.02.2021 г.);

ЗУО – Закон за управление на отпадъците (посл. изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 март 2021 г.);

Наредба 9 – Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (посл. доп. ДВ. бр. 103 от 28 Декември 2017 г.);

 Наредба № 15 – Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 101 от 18 Декември 2012 г.);

Наредба за граничен контрол – Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване (изм. и доп. ДВ. бр. 37 от 7 май 2021 г.).

 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 

Пристанище“ е участък, който включва акватория, територия и инфраструктура на брега на Черно море, р. Дунав, островите и каналите, разположено е на територията на една или повече общини и обединява природни, изкуствено създадени и организационни условия за безопасно приставане, престояване и обслужване на кораби.

Пристанищен оператор“ е търговец, получил достъп за извършване на определени пристанищни услуги в пристанище.

Кораб“ е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от какъвто и да е тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна възглавница, подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи платформи, предназначени за плаване по море и/или река, независимо от знамето, под което плава, и което се използва за извършване на една или няколко от следните дейности: превоз на товари, превоз на пътници и багажи; влачене на плавателни съоръжения; извършване на морски услуги и други помощни операции; риболов; експлоатация на други морски богатства, както и други дейности.

ППОО е документ, съдържащ описание на съобразените с географското положение и големината на пристанището, с броя и вида на корабите, които нормално го посещават, както и с типа и обема на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари, процедури за приемане, събиране, съхранение и предварително обработване на тези отпадъци без необосновано забавяне на кораба.

ОКД са всички отпaдъци, включително отпадъчните води и отпадъци, различни от остатъците от корабни товари, които са получени през време на експлоатацията на кораба и попадат в приложното поле на анекси I, IV и V към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с Протокол от 1997 г., съставена в Лондон на 2 ноември 1973 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 94 от 2004 г.) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), наричана „МАРПОЛ 73/78“, както и отпадъците, свързани с товара, както са определени в насоките за прилагане на Анекс V от МАРПОЛ 73/78. Отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност, са отпадъци по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

ППС са съоръжения, независимо дали са трайно прикрепени, подвижни или плаващи, които могат да приемат отпадъци- резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари.

БКО са хранителни, медицински, пакетиращи материали, пластмаси и консервени кутии и др., стъклени бутилки, съдове за храна, хранителни остатъци, хартия и картон.

 

III. ВЪВЕДЕНИЕ
 

Планът за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност и остатъци от корабни товари се разработва във връзка с изискванията на чл. 103, ал. 2, т. 6 от ЗМПВВППРБ и т. 2 към чл. 19 от Наредба № 9, както и в съответствие с Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и отмяна на Директива 2000/59/ЕО.

Съгласно действащото законодателство, отговорността за изготвянето на настоящия план е на собственика на пристанището „Дунав турс“ АД.
 

IV. ОСНОВНА ЧАСТ НА ПЛАНА
 

 1. Описание на географското положение и големината на пристанището.

Пристанище „Дунав турс“ включва в своята територия един поземлен имот с идентификатор 63427.2.2 по КККР, в който е разположено едно хидротехническо съоръжение (кейова стена и брегоукрепване) с обща дължина 165, 59 метра.

Пристанището попада в обхвата на централната крайбрежна зона на гр. Русе и заема обща площ 3 349 кв.м от нея. Разположено е на десния бряг на р. Дунав при км. 494,800. Обособено е едно корабно място с дължина 135 м, което е оборудвано с понтон. Връзката от брега до понтона се осъществява с два стоманени моста с дължина 20,00 м и ширина 2,00 м. В пристанището могат да застават кораби с дължина до 135 м.

Фирма „Дунав турс” АД е собственик на имота на основание следните нотариални актове (НА):

 • НА за собственост върху неджижим имот № 179, том I, рег.№ 4655, дело № 135 от 17-04-2004 г. за ПИ с идентификатор 63427.2.2;
 • НА за поправка на НА за собственост върху недвижим имот № 102, том I, рег.№ 3353, дело № 072 от 15-06-2010 г. за ПИ с идентификатор 63427.2.2;

 

Границите на имота са:

 • на север – с поземлен имот с идентификатор 63427.132.13 - с начин на трайно ползване – гранична река;
 • на изток с поземлен имот с идентификатор 63427.2.5735– с начин на трайно ползване – за пристанище;
 • на запад :
 • с поземлени имоти с идентификатори 63427.2.5734 и 63427.2.5822 – с начин на ползване – за пристанище;
 • с поземлен имот с идентификатор 63427.2.5687 – с начин на трайно ползване – смесен начин на ползване;
 • на юг – с поземлен имот с идентификатор 63427.2.5687 – с начин на трайно ползване – смесен начин на ползване.

Акваторията на пристанището е определена съгласно изискванията на Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт.

 • в оперативната акватория на корабното място има опорен понтон с размери 9,00 м ширина и 72,50 м дължина. Обща площ на оперативната акватория на пристанището е 12, 258 дка.;
 • зоната за маневриране се намира непосредствено пред оперативната акватория с ширина 25 м и обща площ 4, 415 дка;
 • зоната за подхождане е между маневрената зона и фарватера с минимална ширина 75 м с обща площ 13, 739 дка.

Пристанище „Дунав турс” е пристанище за обществен транспорт, на което ще се извършват пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗМПВВППРБ, а именно:

 • пътнически услуги;
 • швартоване;
 • снабдяване на корабите с вода, комуникации и електрическа енергия;
 • приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност.

Пристанищните услуги ще се предоставят от „Дунав турс хотелс“ ЕАД съгласно Договор за наем на пристанищна територия и съоръжения и за предоставяне на достъп до пристанищни дейности и услуги на пристанище „Дунав Турс“ от дата 05.09.2022 г.

 

 1. Описание на броя и вида на корабите, които обикновено го посещават.

Пристанище „Дунав Турс” ще се посещава предимно от пътнически кораби, плаващи по определен маршрут.

В таблицата по-долу е посочен прогнозния брой кораби, които се очаква да посетят пристанището за период от 10 години.


 

 1. Оценка на необходимостта от пристанищни приемни съоръжения (ППС), съобразно нуждите на корабите, които обикновено го посещават.
   

  3.1. Необходимост от пристанищни приемни съоръжения за отпадъци от корабоплавателна дейност

Всички кораби с екипаж и пасажери образуват битови отпадъци. Количествата им се определят от броя на лицата, които се намират на борда на кораба.

Създадени са условия за приемане на следните видове отпадъци:

Код на отпадъка съгласно Наредба № 2 за от 23 юли 2014 г. за класификация на

отпадъците

Наименование

20 03 01

Смесени битови отпадъци


 

Събирането на всички видове отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност ще се извършва, докато корабът се намира на корабното място. Транспортирането се извършва от специализирани камиони, осигурени от лицензирана фирма, с която пристанищният оператор има сключен договор.

В пристанище за обществен транспорт „Дунав турс“, не е предвидено изграждане на собствени ППС.
 

​              3.2. Необходимост от пристанищни приемни съоръжения за остатъци от корабни товари

Пристанище за обществен транспорт „Дунав турс“ е с основно предназначение пътнически услуги. На територията на пристанището няма да се извършват товаро-разтоварни дейности и съответно не се генерират остатъци от корабни товари, което не налага изграждане на ППС за този вид отпадък.

 

 1. Описание на вида и капацитета на пристанищните приемни съоръжения.

На територията на пристанището няма поставени стационарни приемни съоръжения за отпадъци.

Приемането и транспортирането на битовите отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, ще се извършва, докато корабът се намира на корабното място, чрез специализирани камиони на брега, които са осигурени от фирма -„Братоев и син“ ЕООД, с която пристанищният оператор има сключен Договор за предоставяне на услуга от 01.04.2022 г., копие от който е Приложение № 3 към настоящия план.
 

 1. Описание на процедурите за приемане и събиране на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от товари.

В съответствие с чл. 36д, ал. 1, т. 6 от Наредбата за граничния контрол, в момента на пристигане на кораба в речно пристанище на Република България, капитанът на кораба или корабният агент, в случай, че има сключен договор за корабно агентиране, подават в електронен формат информация относно обема на битовите отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност на кораба. Информацията се предоставя на органите за граничен контрол и на институциите по компетентност чрез Системата за електронен документооборот на речния транспорт. Информацията е в съответствие с Приложение 19 към чл. 36д, ал. 1, т. 6 от Наредбата за граничния контрол.

Информацията се подава:

 • най-малко 24 часа преди пристигането на кораба в пристанището, когато пристанището е било известно предварително;
 • в най-ранния възможен момент, в който пристанището е станало известно, ако е по-малко от 24 часа;
 • в случаите, когато времето за преход на кораба до пристанището е по-малко от 24 часа, информацията се подава при отплаване от отправното пристанище.

Същата информация, капитанът на кораба или корабният агент следва да изпрати и до оператора на пристанище „Дунав турс” - Русе на имейл: dthotels@dunavtours.bg

След получаване на заявката, отговорното лице за управление на дейностите с отпадъци от страна на пристанищния оператор, в най-кратък срок, трябва да върне до капитана на кораба или до корабния агент обратна връзка относно възможността да се изпълни услугата и при какви условия. В случай, че на пристанището не се извършват услуги по приемане на част от заявените ОКД, отговорното лице незабавно уведомява капитана на кораба/корабния агент за това.

Отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност ще се предават на пристанището само когато са поставени в добре затворени, полиетиленови торби, с цел избягване разпиляването им в реката или по кея.

Приемането и транспортирането на ОКД, ще се извършва, докато корабът се намира на корабното място, чрез специализирани камиони на брега.

След приключване на услугата по приемане на ОКД, се издава фактура/бележка.
 

 1. Описание на методиката за определяне размера на таксите за приемане и обработване на отпадъци.

При определяне размера на таксите са взети под внимание изискванията, посочени в чл. 21, ал. 4 от Наредба № 9:

Такси се събират от всички кораби, които посещават пристанището, в съответствие с чл. 103д, ал. 2 от ЗМПВВППРБ, независимо от това дали ползват ППС или не, както следва:

90 Евро /камион с вместимост от 7 куб.м като отпадъците се приемат в чували до 120 л/

Определената такса включва само приемането на битовите отпадъци от корабоплавателната дейност по време на престоя на кораба в пристанището.

Размерът на таксите не насърчава изхвърлянето на отпадъците в река Дунав.

Събираните такси са съобразени с вида и големината на корабите и покриват не по-малко от 30% от разходите за осигуряване на ППС и за приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност.

В случай, че управлението, проектирането, оборудването и експлоатацията на кораба, от екологична гледна точка, позволява същият да отделя по-малко количество отпадъци има възможност да се намали определената такса.

От заплащане на такси се освобождава кораб, който е освободен по установения в наредбата по чл. 371 от Кодекса на търговското корабоплаване ред от задължение за предаване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, тъй като отговаря едновременно на следните изисквания:

• оперира установена корабна линия;
• корабопритежателят има сключен договор с пристанищен оператор за предаване на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност, в някое от
пристанищата по линията и заплаща такси в това пристанище или на оператора за услугата.


Цените се заплащат в евро или в левова равностойност.

Сумите се заплащат по банков път на посочената сметка по-долу или директно в брой след извършване на услугата, но преди отплаването на кораба от пристанището.

Титуляр: „Дунав Турс Хотел“ ЕАД
Банка: Обединена българска банка АД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG70UBBS88881000959791 - ЛЕВА, BG57UBBS88881400973087 - ЕВРО

Пристанище „Дунав турс” си запазва правото да променя цените при промяна на обстоятелствата, оказващи влияние върху себестойността на услугите.
 

 1. Процедура за уведомяване за установени несъответствия на пристанищните приемни съоръжения.

Съгласно изискванията на чл. 20, ал. 2 и 3 на Наредба № 9, при констатиране на несъответствие на ППС, капитанът на кораба или корабният агент могат да уведомят съответната териториална дирекция на ИАМА. Уведомленията са оформени  в съответствие с Приложение № 1 от Наредбата и се подават чрез териториалните дирекции на ИАМА на адрес:

Дирекция „Речен надзор – Русе”
гр. Русе 7000
ул. Пристанищна № 20
Телефон: 0700 10 145
e-mail: hm_rs@marad.bg

 

Всяко установено несъответствие се докладва на собственика на пристанището и се предприемат мерки по отстраняване му, както и превантивни мерки за избягване възникването на нови такива.
 

 1. Процедури за непрекъснати консултации с ползвателите на услуги в пристанището, с операторите на отпадъци, с другите пристанищни оператори, предоставящи услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ, и с останалите заинтересувани страни.

Съгласно изискванията на чл. 22, ал. 2 от Наредба № 9, собственикът на пристанището „Дунав турс“ АД, в процеса на актуализиране на плана е длъжен да проведе консултации с пристанищните оператори, получили достъп до пазара на морско-техническата пристанищна услуга „приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност” за пристанището и с ползвателите на услуги в пристанището или техни представители.

За целта, собственикът на пристанището е уведомил заинтересованите лица по предходното изречение за изготвения проект на плана чрез публикуване в официалната си електронна страница : www.mydunavtours.bg като е предоставен срок от 14 дни за изразяване на писмени предложения и възражения.

Възражения, препоръки и мнения по представения проект на плана, се изпращат на адрес за кореспонденция: гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 5,
тел.: 00359 82 526067,
e-mail: dthotels@dunavtours.bg лице за контакт: Росен Осенов – Директор туристическо обслужване при „Дунав турс хотелс“ ЕАД

 

 1. Статистически данни за видовете и количеството на предадените и обработени отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари.

В пристанището не са предавани отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, тъй като пристанище за обществен транспорт „Дунав турс“ е в процедура по издаване на първо Удостоверение за експлоатационна годност.

 

 1. Резюме на действащото законодателство и изискванията за предаване на ОКДТ.

ЗМПВВППРБ урежда правния режим на морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Въвежда задължителни изисквания към всички пристанища за наличие на:

 • пристанищни приемни съоръжения за отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност и на остатъци от корабни товари;
 • план за приемане и обработване на отпадъци;
 • такса за управление на отпадъците, която да се събира от всички кораби, независимо дали предават отпадъци.

ЗУО регламентира общия ред за управление на отпадъците и получаване на разрешителни за извършване на дейностите по управлението им.

Наредба № 9 въвежда подробни изисквания за съдържанието на плана за приемане и обработване на отпадъците, реда за неговото утвърждаване и последващ контрол, както и подробни изисквания за таксата за приемане и обработване на отпадъците.

Наредба № 15 урежда условията и реда за предаване и приемане на ОКДТ от всички кораби, определя реда и условията за предаването на отпадъците, условията за тяхното събиране и транспортиране, осъществяването на контрола по корабите относно спазването на изискванията на наредбата.

Наредба за граничен контрол урежда осъществяването на гранични проверки, митнически, граничен здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол на кораби, посещаващи пристанищата на Република България, както и контрол на транспортните средства в тези пристанища. Дава сведения, приложими в морския и речния транспорт по отношение на кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България.
 

 1. Посочване на лицата, отговорни за прилагането на плана.

 Лице, отговорно за прилагането на плана: Росен Осенов – Директор "Туристическо обслужване" при "Дунав турс хотелс"; тел.: 00359 82 526067;
e-mail: dthotels@dunavtours.bg

 

 1.  Описание на оборудването и начините за предварително обработване.

На територията на пристанище за обществен транспорт „Дунав турс не се извършва предварително обработване на отпадъците.

 

 1. Oписание на методите за запис на действителното натоварване на пристанищните приемни съоръжения.

На територията на пристанището за обществен транспорт „Дунав турс” няма поставени стационарни приемни съоръжения за отпадъци.

 

 1. Описание на методите за запис на получените количества отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари.

След като ОРКД се приемат на територията на пристанището, количествата им се нанасят в отчетни книги чрез Национална информационна система за отпадъци по дата и код.

На база на месечните количества, до 10 март на следващата година се изготвят годишните доклади по Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 30 от 31 Март 2020 г.) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Годишните отчети се подават през Национална информационна система за отпадъци.

 

 1. Описание на методите за обезвреждане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари

На територията на пристанище за обществен транспорт „Дунав турс”няма да се извършват дейности по обезвреждане на отпадъците.    16. Информация, която се предоставя на всички ползватели на услуги в пристанището.

Информация, която се предоставя на всички ползватели на услуги в пристанището е посочена в Приложение 1 към настоящия план.

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини и статии

02 Април 2024 г.
На понтонa на „Дунав турс“ на русенския кей акостира първият за сезон 2024 г. круизен кораб. „River Adagio“ се движи по линията Виена – Делтата на Дунав и превозва 145 американски туристи. Прочети още
16 Януари 2023 г.
Ако имате желание да съчетаете работата с удоволствието и да опознаете най-красивите водни пътища на Европа, може да станете част от нашия екип като ни изпратите Ваша актуална автобиография на имейл hr@dunavtours.bg или да се свържете с нас на телефон  082/526 065, 082/525 925, както и на мя...
21 Юли 2022 г.
21.07.2022  мк АДОРА и мк РУСЕ ПРЕСТИЖ акустират днес в ранния следобяд на Понтон Дунав Турс - Русе. Заповядайте да ги видим заедно !
Абонирайте се за актуалните ни оферти