Общи условия

 
                                                                    Общи условия на „ Дунав Турс Хотелс“ ЕАД
 
     I. Общи условия за речни круизи с кораби на група „Дунав Турс“ АД , чартирани от "Дунав Турс Хотелс" ЕАД
 
1. Начин на записване.
               Записването е възможно по телефон, имейл, директно в офиса на „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД в Русе или чрез турагенти в страната.
Резервацията се счита за валидна след сключване на Договор за туристическо пътуване и внасяне на депозит в размер на:
- 30% от пакетната цена за индивидуални круизи и доплащане до 1 месец преди отпътуване
- 500 лв от пакетната цена за организирани круизи за български групи и доплащане до 2 месеца преди отпътуване
               Плащането се извършва в брой или по банков път по следната банкова сметка:
„Дунав Турс Хотелс" ЕАД
ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, BIC: BUINBGSF
IBAN : BG22BUIN70071005156615
 
2. Необходими документи за записване.               
- Валидна лична карта или задграничен паспорт.
- За деца под 18г., пътуващи сами или с единия от родителите - нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. По време на пътуването трябва да се носят оригиналната декларация и 1 копие. При несъответствие между фамилното име на детето и фамилните имена на родителите, които го придружават, трябва да се носи и акт за раждане на детето или друг документ, доказващ родствената им връзка.
 
3. Визов режим
              За граждани на Република България няма визов режим за предлаганите от „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД речни круизи.
              Граждани на други страни трябва самостоятелно да се информират и изпълнят изискванията за визов режим на техните страни със страните, включени в маршрута на съответния круиз. „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД не носи отговорност при неизпълнение на това изискване.
              „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД не носи отговорност при връщането на турист от гранични власти, при неспазване от туристите на законите на дадена страна, отказ за издаване на виза на потребителя, недопускане на потребителя да влезе или излезе в/от дадена страна по причина, независеща от „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД.
              В случай на въведени здравни ограничения, изисквания и мерки по маршрута или по отношение на корабоплаването,  потребителят е длъжен да се съобрази с тях и да отговаря на изискванията за влизане в държавите по маршрута или за качване на борда на кораба.
 
4. Анулации, промени и рекламации
              Всички промени и откази от пътуване се представят в писмена форма по имейл или в офиса на „Дунав Турс Хотелс" ЕАД. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на потребителя, Дунав Турс Хотелс" ЕАД удържа следните неустойки, които се съдържат в условията на договора за туристическо пътуване с всеки клиент:
  • За индивидуални круизни пътувания:
До 45 дни преди датата на пътуването - без неустойки;
От 44 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита;
По-малко от 30 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.
     -    За организирани круизи за български групи- според анулационните условия в конкретната оферта и договор за пътуване.
               Потребителят може да прехвърли пътуването на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми „Дунав Турс Хотелс" ЕАД в срок не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването, ако това не е свързано с издаването на самолетни билети. В случай на издаден самолетен билет, важат условията на превозвача.
               Рекламация, свързана с качеството на заплатените услуги, може да се направи в писмена форма в офиса на Дунав Турс Хотелс" ЕАД не по-късно от 14 дни след приключване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен двустранен протокол, съставен и подписан от потербителя и хотел мениджъра на кораба. Туроператорът се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията.
              Организирани круизи за българи се провеждат при определен минимум туристи, който е посочен към всяка програма конкретно. Туроператорът си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на круиза до 30 дни преди датата на отпътуване.
 
5. Застраховки
              "Дунав Турс Хотелс" ЕАД има сключена застраховка "Отговорност на туроператора" съгласно чл.97 от Закона за туризма със застрахователно акционерно дружество “Евроинс”.
              "Дунав Турс Хотелс" ЕАД предлага застраховки "Помощ при пътуване в чужбина" на ЗАД „Евроинс “. За индивидуални круизни пътувания потребителят по желание може да заяви такава срещу допълнително заплащане. За организирани круизи за български групи тази застраховка е включена в пакетната цена за лица до 65год. и доплащане за лица над тази възраст. Общи условия на застраховката„ Помощ при пътуване в чужбина“:
 https://euroins.bg/individual-clients/view/pomosht-pri-patuvane-v-chuzbina
               „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД предлага застраховки „ Отмяна на пътуване“ на ЗАД Евроинс срещу заплащане. Потребителят трябва да заяви застраховката при подписване на договора за туристическо пътуване и първо плащане по круиза. Общи условия на застраховката „ Отмяна на пътуване“:
https://euroins.bg/individual-clients/view/otmiana-na-patuvane
 
6. Форсмажорни обстоятелства
              “Дунав Турс Хотелс“ ЕАД не носи отговорност в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването поради причини, които не зависят от туроператора, а именно:
- Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на потребителя;
- Забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини, както и при промяна на разписанието от страна на превозвача или чартьора на кораба;
- Загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
- При форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии и пандемии, карантина, природни бедствия, стачки, ниско и високо ниво на реката, затворени шлюзове и участъци от реката, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблеми с превозното средство, военни действия в посещаваните и граничещите страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора за туристическо пътуване.
              При тези случаи „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД си запазва правото на промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация.
               При анулиране на круиз поради форсмажорни обстоятелства преди неговото започване „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД възстановява цялата внесена от потребителя сума по круиза в 20 дневен срок.
              Ако започнат круиз трябва да бъде анулиран поради форсмажорни обстоятелства, потребителят заплаща само действително ползваните услуги на борда. Сумата за неизползваните услуги се възстановява от „Дунав Турс Хотелс“ в 20 дневен срок в брой или на посочена банкова сметка от потребителя.
             
*Общите условия могат да се изменят в зависимост от конкретната програма, като всички условия се съдържат в договора за туристическо пътуване с всеки клиент.
 
 
     II. Общи условия за речни круизи с кораби извън група „Дунав Турс“ АД , чартирани от "Дунав Турс Хотелс" ЕАД
              За всички речни круизи с кораби извън група „Дунав Турс“ АД и чартирани от „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД важат съответните уловия, които се съдържат в договора за пътуване с клиент.


     III. Общи условия за други туристически програми 
              За всички туристически програми, които "Дунав Турс Хотелс" ЕАД предлага в качеството си на турагент, важат условията на съответния туроператор. Всички цени, срокове и общи условия се съдържат в договора за туристическо пътуване с клиент.

 
      IV. Общи условия за плащане при ползване на услиги за корабно агентиране
             
              С настоящите Общи условия се уреждат условията на плащане на услугите, които „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД предоставя на своите клиенти и  същите се прилагат от началото на сезон 2024 г.
  1. За предоставени услуги на своите клиенти „Дунав Турс Хотелс” ЕАД издава фактура и я изпраща на клиента по е-mail, в деня на нейното издаване.
  2. Дължимите на „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД възнаграждения за предоставените услуги се заплащат от клиентите в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на издаване на фактурата, по посочената във фактурата банкова сметка.
  3. При всяко плащане клиентите следва да посочват номерата на фактурите, по които се извършва плащането – в платежния документ или в отделен опис към него, които следва да  изпратят на следния email invoiceDTH@dunavtours.bg. Ако номерата на фактурите не са изрично посочени „Дунав Турс Хотелс “ЕАД погасява задълженията хронологично по реда на тяхното възникване.
  4. Ако клиентът не заплати дължимото възнаграждение на „Дунав Турс Хотелс” ЕАД  в определения в настоящите Общи условия  30-дневен  срок, то считано от 31-вия ден се дължи неустойка за забава в размер на 0,1 % от дължимата сума за всеки ден забава, но не повече от 30 % от дължимата сума.
  5. В случай че клиентът просрочи задължения с повече от 30 (тридесет) дни  след изтичане на срока по т. 2 от настоящите Общи условия,  „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД има право да откаже извършването на последващи услуги на същия клиент.
  6. Всички спорове, възникнали между „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД и неговите клиенти, независимо дали между тях има подписан договор или е налице потвърждение от страна на клиентите за възлагане на дадена услуга на „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД, се решават от компетентния български съд в гр. Русе и действащото българско право е приложимо.
  7. Формата на споразумението за избор на компетентен съд и приложимо право по т. 6 е съобразено с практиката на договорни отношения, които „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД е установило с клиентите си. Споразумението по т. 6 се счита за извършено в надлежната форма с възлагане или потвърждение от страна на клиент за извършване на дадена услуга от „Дунав Турс Хотелс“ ЕАД.
         Тези Общи условия за плащане на услуги се считат за приети от клиента и са част от взаимоотношенията между страните с възлагането или получаването от страна на клиента на потвърждение за извършване на услуги от страна на „Дунав Турс Хотелс “ЕАД.
 
 

Новини и статии

02 Април 2024 г.
На понтонa на „Дунав турс“ на русенския кей акостира първият за сезон 2024 г. круизен кораб. „River Adagio“ се движи по линията Виена – Делтата на Дунав и превозва 145 американски туристи. Прочети още
16 Януари 2023 г.
Ако имате желание да съчетаете работата с удоволствието и да опознаете най-красивите водни пътища на Европа, може да станете част от нашия екип като ни изпратите Ваша актуална автобиография на имейл hr@dunavtours.bg или да се свържете с нас на телефон  082/526 065, 082/525 925, както и на мя...
21 Юли 2022 г.
21.07.2022  мк АДОРА и мк РУСЕ ПРЕСТИЖ акустират днес в ранния следобяд на Понтон Дунав Турс - Русе. Заповядайте да ги видим заедно !
Абонирайте се за актуалните ни оферти